Certified Retailer Guide

Certified Retailer Guide

It is possible to search for "dealer-restaurant" to certify Hida Beef Brand Promotion Conferece. Choose to buy or eat Hida beef.Select each area. List of stores that applicable by pressing the "SEARCH" button will be displayed.

HIDAGYU Restaurant Designation:Chuno area

Shop Postal code Address Phone
Hidajinowasyoku-Kagonoya 501-3265 Seki-SA noborisenai 2832 Oze Seki-shi Gifu-ken 0575-21-5101
Yakiniku no Daikokuya 501-4612 258-1 Tsurugi Yamato-cho Gujo-shi Gifu-ken 0575-88-2277
Haroukan co.,Ltd. 501-5121 21-14 Shirotori Shirotori-cho Gujo-shi Gifu-ken 0575-82-3986
Sun Member's Hirugano 501-5301 4670-362 Hirugano Takasu-cho Gujo-shi Gifu-ken 0575-73-2221
Sumibi-yakiniku Midoriya 505-0021 1-8-30 Moriyama-cho MInokamo-shi Gifu-ken 0574-26-0626
Midoriya Tokuju 505-0053 468-29 Kino Kamono-cho Minokamo-shi Gifu-ken 0574-26-3597
Fuji OGM Excellent Club Hanatopia Course 505-0123 155-1 Higashihora Furuyashiki Mitake-cho Kani-shi Gifu-ken 0574-68-0101
Barikiya 505-0125 814-1 Fushi-mi Mitake-cho Kani-gun Gifu-ken 0574-67-7732
Yakiniku-Miyuki 509-0203 2882-1 Shimoedo Kani-shi Gifu-ken 0574-63-3629
Yakinikuya-Kiraku 509-0203 816-1 Shimoedo Kani-shi Gifu-ken 0574-62-7166
Yakiniku Oomasa 509-0214 2017-6 Hiromi Kani-shi Gifu-ken 0574-62-3400
Token-Shioga Country Club 509-0247 846-1 Miyama Shioga Kani-shi Gifu-ken 0574-65-9111
Yakiniku Sandaime Kiraku 509-0248 3-18 Shimizugaoka Kani-shi Gifu-ken 0574-50-7597
Yakiniku-Tatsumiya 509-0402 653-1 Kawanami Hichiso-cho Kamo-Gun Gifu-ken 0574-48-2148

Hida Beef

MENU